Polowanie i odstrzał sanitarny w czasie epidemi - Rozporządznie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.

   Poniżej przekazujemy treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które jednoznacznie rozstrzyga kwestie wykonywania polowania i odstrzału sanitarnego


  >>Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 587)<<


Treść jednolita przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566):

"§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
...
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”."